مقالات تخصصی رشته حسابداری

 RECONCILING COST THEORY WITH COST ACCOUNTING PRACTICES

Daniel Marburger

متن کامل مقاله به زبان انگلیسی

Abstract: Despite its critical importance in the theory of the firm, marginal cost is unobservable in most production settings. Most cost accounting practices substitute average cost estimates for the unobservable marginal cost; moreover, some cost accounting measures include fixed costs as a component of unit cost whereas others do not. Because of the critical role that marginal cost plays in the theory of the firm, it is essential that economics instructors be aware not only of various cost accounting practices, but how these practices may bias the short-run pricing and output decisions of firms.

 

سازگارسازي تئوري بهاي تمام شده با روش هاي حسابداري بهاي تمام شده

خلاصه: با وجود نقش كليدي كه بهاي تمام شده نهايي در تئوري شركت دارد، اما در بيشتر زمينه هاي توليد بهاي تمام شده نهايي ناديده گرفته مي شود. در بيشتر روش هاي حسابداري بهاي تمام شده براوردهاي بهاي تمام شده ميانگين جايگزين بهاي تمام شده نهايي مي شود؛ علاوه بر اين برخي اندازه گيري هاي حسابداري بهاي تمام شده شامل هزينه هاي ثابت به عنوان بخشي از بهاي تمام شده يك واحد مي شود، در حالي كه برخي هم اين كار را انجام نمي دهند. به دليل نقش كليدي بهاي تمام شده نهايي در تئوري شركت، ضروري است كه اساتيد رشته اقتصاد نه فقط از روش هاي مختلف حسابداري بهاي تمام شده آگاهي داشته باشند، بلكه فرابگيرند كه چگونه اين روش ها ممكن است تحت تاثير اهداف قيمت گذاري كوتاه مدت و تصميم گيري هاي خارج از شركت قرار بگيرند.

+ نوشته شده در  شنبه هشتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 12:20  توسط صادق قربانی  |